Opiskelu

Miksi kannattaa opiskella?

Opiskelemaan lähdetään hyvin erilaisista syistä. Esimerkiksi työttömyys, työpaikan menettämisen pelko, tarve kehittää ammattitaitoa ja edetä uralla tai halu saada keskenjääneet opinnot valmiiksi voivat motivoida oppimaan.

Olipa syy mikä tahansa, opiskelemalla kartutat osaamispääomaasi, rakennat verkostoja, saat ajankohtaista tietoa sekä kehität osaamistasi tai ammatillisia mahdollisuuksiasi entistä paremmiksi. Opiskelu myös rikastuttaa elämääsi uusilla tuttavuuksilla ja elämyksillä ja on hyvinvoinnin väline.

Millaisia opiskeluvaihtoehtoja aikuisella on?

Aikuisena voi opiskella yleissivistävässä, ammatillisessa tai korkea-asteen koulutuksessa. Voit opiskella mm. aikuislukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, kansan-, kansalais- ja työväenopistoissa, kesäyliopistoissa sekä ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Tutkintoihin valmistavan koulutuksen lisäksi on tarjolla jatko- ja täydennyskoulutusta sekä harrastusopintoja. Lisä- tai täydennyskoulutus syventää aiempaa osaamistasi tai antaa työssä tarvittavia lisätietoja ja -taitoja.

Kaikilla koulutusasteilla on tarjolla aikuisten tarpeet ja elämäntilanteet huomioivia koulutusmahdollisuuksia. Koulutusta järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin sekä lähiopetuksen lisäksi etä-, verkko- ja monimuotokoulutuksena.

Vaikka korkea-asteen opintoihinkin voi sisällyttää aiempia opintoja ja työkokemusta, sekä näyttää erilaisilla tavoilla aiempaa osaamista, ollaan ammatillisissa opinnoissa paljon edellä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Esimerkiksi ammatilliseen tutkintoon tai osatutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskellaan vain sellaisia taitoja ja asioita, joita opiskelija ei vielä osaa. Opinnot suunnitellaan ja tavoitteet asetetaan yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Opiskelu on käytännönläheistä ja joustavaa ja sitä toteutetaan monenlaisissa oppimisympäristöissä. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä nuorten ja aikuisten ammatillinen koulutus yhdistyvät 1.1.2018 ja kaikki ammatilliset tutkinnot tai tutkinnon osat suoritetaan jatkossa työelämässä, käytännön työtehtävissä tapahtuvilla näytöillä. Oppilaitospainotteisesta opiskelusta siirrytäänkin yhä enemmän työpaikoilla tapahtuvaan opiskeluun.

Työssä oleva voi hakea opintovapaata, vuorotteluvapaata tai osa-aikatyötä, jolloin opiskeluun voi keskittyä täysipainoisesti. Oppisopimus on myös usein aikuiselle sopiva, joustava ja käytännönläheinen koulutusmuoto, jossa opiskelija ja työnantaja solmivat yhteisesti työ- ja koulutussuhteen.

Mitä aikuisen on hyvä huomioida opintoja suunnitellessa?

Mieti, kuinka pitkäkestoista koulutusta haluat, oletko valmis osallistumaan kustannuksiin, haluatko opiskella kokopäiväisesti, työn ohessa tai työssä oppien vai soveltuuko monimuoto- tai verkko-opetuksena toteutettava koulutus paremmin elämäntilanteeseesi.

Ammatinvalinta on iso ratkaisu. Omaa elämää koskevat valinnat vaativat sekä itsetuntemusta että rohkeutta tarttua toimeen. Toisaalta ratkaisujen ei aina tarvitse olla lopullisia, voit tehdä myöhemmin uusia tai korjaavia valintoja. Ammatinvalinnassa keskeisiä ja ratkaisevia asioita ovat oma kiinnostus, toiveet, elämäntilanne ja kyvyt ja taidot.

Aikuisena opiskeluun on tarjolla monenlaista rahoitusta ja taloudellista tukea. Koulutusta voidaan järjestää omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuskoulutuksena, henkilöstökoulutuksena työpaikoilla tai työvoimakoulutuksena. Opintojen rahoitukseen vaikuttaa työmarkkinatilanteesi ja se, mitä lähdet opiskelemaan. Tuen saaminen ja määrä riippuvat monista muistakin tekijöistä, kuten koulutus- ja työhistoriastasi sekä koulutusmuodosta, opetusjärjestelyistä ja oppilaitoksesta. Mikäli suunnittelet kouluttautumista työn ohessa, selvitä työnantajasi mahdollisuudet osallistua myös pitempikestoisten koulutustesi kustannuksiin tai opiskeluun oppisopimuksella.

Miten opintoihin hakeudutaan?

Vailla ammatillista tutkintoa tai ylioppilastutkintoa oleva aikuinen voi hakea yhteishaussa oleviin ammatillisiin koulutuksiin. Ammatillisen tutkinnon suorittaneet voivat ottaa suoraan yhteyttä ammatillista koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin tai hakeutua koulutuksiin ympärivuoden Opintopolun kautta. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä koulutuksiin voi hakea jatkuvasti, mutta opintojen aloittamismahdollisuudet ja ajankohdat vaihtelevat koulutuksittain ja oppilaitoksittain.

Aikuiset voivat osallistua myös korkeakouluhakuun. Korkeakoulujen yhteishauissa on käytössä ensikertalaisten kiintiöt, jotka voivat vaikeuttaa jo korkeakouluopintoja suorittaneiden hakijoiden pääsyä opintoihin. Korkeakouluilta kuitenkin edellytetään erilaisten hakeutumisreittien kehittämistä muille kuin ensikertalaisille ja jo nyt on olemassa esimerkiksi maisteriopinnot, joihin voi hakeutua aiemman korkeakoulututkinnon perusteella. Hakuajat, valintaperusteet ja pohjakoulutusvaatimukset kannattaa varmistaa suoraan korkeakouluista tai Opintopolusta.

Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimistojen kautta. Koulutuksiin valitaan ensisijaisesti työttömiä tai työttömyysuhan alaisia työnhakijoita. Työttömällä tai työttömyysuhan alla olevalla voi olla mahdollisuus myös omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella, mutta asiasta tulee sopia TE –toimistossa ENNEN opintojen aloittamista.

Eri ammatteihin, koulutusmahdollisuuksiin ja hakeutumiseen liittyvää tietoa saat muun muassa Opintopolusta, www.opintopolku.fi

Mistä saan tukea oppimiseen?

Vaikka aiemmista opinnoistasi olisi aikaa tai epäilet oppimiskykyjäsi, älä anna sen estää opiskelun aloittamista. Ihminen oppii koko ikänsä ja harjoitus ja kokemus tekevät mestarin.

Monet oppilaitokset järjestävät opintojen alussa opiskelutaitojen valmennusta. Koska myös aikuisilla on erilaisia tuen tarpeita opintojen aikana, heille on tarjolla erilaisia oppimisen tukipalveluja kaikissa opintojen vaiheissa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.